План путешествия #1

Trip plan

Lviv

Ukraine

1
day
1
city
0
places
Masovian Voivodeship
1
day

1
day
1
city
0
places
Riga
1
day

1
day
1
city
0
places
Harju
1
day

1
day
1
city
0
places
Saint-Petersburg
1
day

1
day
1
city
0
places
Uusimaa
1
day

1
day
1
city
0
places
Stockholm
1
day

1
day
1
city
0
places
Oslo
1
day

1
day
1
city
0
places
Capital Region
1
day

2
days
1
city
1
place
Bavaria
1
day
Castle
1
day

1
day
1
city
1
place
Zurich
1
day
Waterfall
1
day

1
day
1
city
0
places
Vaduz
1
day

1
day
0
cities
1
place
Lake
1
day

3
days
3
cities
1
place
Istarska
1
day
National Park
1
day
Splitsko-Dalmatinska
1
day
Dubrovacko-Neretvanska
1
day

1
day
1
city
0
places
Budva
1
day

3
days
1
city
0
places
Tirana
2
days

Lviv

Ukraine