Shah Hoseyni Saheb;Sah Hosayni Saheb;Shah Husaini Sahib;Shah Hosayni Saheb

Monument
All sights of Kandahar