Shahid Zia Shishu Park

Amusement park
All sights of Rajshahi